Huvitavat Eesti ajalehtedest

Tiidemann kutsub Sakalas rahvariideid tasuta pildistama ja lausa maksab piltide ja vanade rahvariiete eest (1902). Fotod lähevad Soome rahvamuuseumi A. O. Heikeli jaoks.

tiidemann

 

Tõesti imelik et nii wähe inimesi wana rahwariietes üles.wõtmisele on ilmunud. Palun, kellel kuidagi wõimalik, seda õige pea teha, sest üleswõte on p r i i ja  igaüks saab weel kolm kabinet pilli h i n n a t a kaasa. Oma õpilasi, keda juba pea igas kihelkonnas on, palun niipalju kui weel wõimalik, wanu inimesi rahwa seest, maja ja põllutöö riistu ja ülepaä kõiki, mis Midagi weel algupäraline näib olema, päewapildina üles wõtta ja igast iseäralisest pildist mulle üks pilt kabinet ehk 13 x 18 cm. suuruses saata, mitte ette 50 kop. kuni 3 rublani maksan, kuida asi aruldane on. Plated hoidke alal, nende wäärtus on tulewikus. Pildid saawad Dr. Heikeli soowil Eesti ja Soome rahwusliku museumi jaoks. Ka aruldasi rahwariideid wõtan hää hinna eest wastu. Päewapiltnik H. Tiidermann. Tallinnas  Wiru uulitsal nr. 14.

Sakala (1878-1940), nr. 29, 16 juuli 1902

 

Tiidemanni poolt ka pikem jutt sellest miks on rahvariiete korjamine tähtis (tekst korrigeerimata). Link

Üleskutse.

Dr Heikeli soowitusel, kes Soome sugu rahwaste wanu rahwariideid, ehteid ju mustrid Helsingis asuwa sellekohase museumi jaoks korjab, wõtan ma augustikuust s. a. kahe aasta jooksul igatahes need ilma hinnata päswapildina ülesse, kes manades rahwariietes minu päewapildi-kotta tulewad, ja igaüks saab meel 3 pilti hinnata kaasa, Soowida oleks, et igast Esstija Liiwimaa kihelkonnast üks meeste- ja teine naesterahwa riietes ilmuks ja wõimalikult ka manad inimesed; seega jääks ühes riietega ka terwest Eesti rahwast näolaad alale. Igaühest pildist läheb üks nimetatud museumile, teine Eesti Õpetatud Seltsile ja kolmas Eesti llliõplaste Seltsi museumile, kust neid ka Or, Hurt wabalt oma tööde juurde tarwitada wvib. —Minu ligi 400 numbrilisest wanawara piltide kogust on juba niihästi Soome, kui ka pea kõigi Europa rahwuslistes museumides kopiaid olemas, mille läbi Eestlaste wanawara ka teistele rahwastele rohkem tuikamaks saab. Augustikuul tuleb hra Dr, Heikel meel Eestimaale, nimelt Läänemaale ja selle saartele, Ilus oleks, kui igaüks lahkesti asju näitaks ja nutte liig kõrget hinda ei nõuaks, mille üle vr. Heikel oma kewadisel reisil Pärnu pool iseäranis kaebas. Paljudel jääwad manad asjad niisama wedelema ja kaowad ära, kuna selle läbi tähtjas rahwusline uurimine korda saadetud saab ja paljud tähtsad mälestused ja teadused Soome sugu rahwastest kadumise eest hoitud saamad. Seda peaks iga Eestlane uhkusega toetama. Iseäranis kooliõpetajad ja «vallakirjutajad, kes rahioa keskel elawad ja ajalehti loewad, wõiwad seda asja rahmale ära seletades palju kaasa aidata. Nad teawad ka, kus nurgas meel wanu asju ja riideid olemas -m, sellepärast palun nimetatud herrasid ~.i lahked olla ja vr. Heikeli «võimalikult lahkesti nimetatud asjade korjamises aidata, ja ka «niinest, kellel wanu riideid ja ehteid olemas on, minu juurde ülesmõtmisele juhatada. Nooremad inimesed wõiivad ju oma manad isad ja emad neis riietes üles «võtta lasta, millega neil ilus mälestus «vanemaist järele jääb, kuna nemad ühes ka üleüldist rah-wusltkku asja edendawad. Soowib keegi pääle üleswõtmist on ui rahwariideid ära anda, siis wõtan ma neid raha eest kui ka kingitusena waStn Soome rahwuslikule museumile edasi andmiseks. Pääle selle palun weel neid päewaprltniku herrasid, kes minu juures Eesti- ja Libvimaal pilditööd õppimas oliwad, nii palju kui wõimalik, manu rahmariideid, ehteid, põllu- ja muid tööriistu üles mõtta ja maksu eest minule saata. Soowida oleks ka manu ralnva laulikuid ja jutupuhujaid, ühes lühikese elulooga. Tillemal kswadel saan ühe prii kursuse püewapildi-töö õpetuses Tallinnas, andma, kuhu Lääne-, Saare-, Pärnu- ja Wiljandi-maalt igast kihelkonnast ühe mastu wõtan selle tingimisega, et rahwa wanawara päewapildina weel nii palju päästa, kui wõimalik. Teistest kohtadest on neid juba ja loodan weel saama. Kursuse kuulutus saab omal ajal ajalehtedes ilmuma, nii pea kui walitsuse luba, mida ma see aasta mõne põhjuse pärast tarwitada ei saanud, tulema aasta kohta uuesti käes on. Loodan, et üleüldise rahwusliku ettewõtte pärast igaüks, kellel,võimalik, ülemal nimetud asja edendama saab. AuupaMult auwNuM IWI. Päevapiltnik Tiidemann.

 

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s